Browse Twitter Public Accounts with twpublic.com

Mahdi's Twitter Account

Mahdi's Last Tweets

  • 2. از اینها پرسیده شود که از آشوبگر مسلح که بانک و خانه و خودرو مردم را آتش زده و مامور پلیس مستقر در کلانتری را با قمه تکه و پاره کرده حمایت می کنید؟ 3. از این ها پرسیده شود که مردمی که نگران گرانی بنزین بودند پولخریدن سلاح سبک و سنگین داشتند که با آن اقدام به قتل و غارت کنند؟